Phương thức tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức

9/8/2022| 17:15

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Theo đó nghị định gồm 3 chương và 14 điều quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung, hình thức và thẩm quyền thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia thi tuyển vào làm công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

Phương thức tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức: Ảnh minh họa nguồn Internet.

Về nguyên tắc thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật. Phương thức tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm chi phí, nguồn lực xã hội. Thống nhất về chủ thể tổ chức thực hiện; nội dung, hình thức kiểm định và kết quả kiểm định được sử dụng thống nhất trong phạm vi toàn quốc. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được tổ chức tối thiểu 02 lần/năm và không hạn chế số lần được đăng ký tham gia kiểm định trong năm đối với mỗi thí sinh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Về hình thức kiểm định: thi trắc nghiệm trên máy vi tính; n ội dung kiểm định: Hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; quyền, nghĩa vụ của công chức; kiến thức về văn hóa, lịch sử, đạo đức công vụ… và đánh giá năng lực tư duy, nhận thức, khoa học, năng lực ứng dụng vào thực tiễn của thí sinh. Thời gian kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ đại học trở lên: 120 phút, số lượng câu hỏi không quá 100 câu. Kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ trung cấp, cao đẳng: 100 phút, số lượng câu hỏi không quá 80 câu.

Về xác định kết quả kiểm định được xác định theo số câu trả lời đúng trong bài thi. Thí sinh trả lời đúng từ 60% số câu hỏi trở lên thì được xác định là đạt yêu cầu kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Trong kết quả kiểm định chất lượng đầu vào của thí sinh được xếp loại như sau: loại xuất sắc trả lời đúng từ 90% số câu hỏi trở lên; Loại giỏi trả lời đúng từ 80% đến dưới 90% số câu hỏi; Loại khá trả lời đúng từ 70% đến dưới 80% số câu hỏi; Đạt yêu cầu trả lời đúng từ 60% đến dưới 70% số câu hỏi. Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức có giá trị sử dụng trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày có quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ. Trong thời hạn kết quả kiểm định còn giá trị, người đạt kết quả kiểm định được đăng ký thi tuyển vào làm công chức tại các Bộ, ngành, địa phương trong phạm vi toàn quốc./.

Công Đảo

Top