Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi suy thoái

16/10/2021| 17:01

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân: là di huấn của người chiến sĩ cộng sản Hồ Chí Minh để lại cho các thế hệ cán bộ, đảng viên. Trong đó, điều căn cốt nhất theo Người là mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên, liên tục rèn luyện, quyết tâm phòng, chống và đấu tranh triệt để xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân để nâng cao đạo đức cách mạng.

Top