Từ khóa: xây dựng phòng tuyến
  • Xây dựng phòng tuyến bảo vệ trẻ em toàn cầu

    Xây dựng phòng tuyến bảo vệ trẻ em toàn cầu

    Trước thực trạng hàng nghìn trẻ em bị cưỡng bức lao động mỗi ngày, các nhà hoạt động đi đầu trong lĩnh vực thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em việc kêu gọi thiết lập một quỹ bảo trợ xã hội toàn cầu nhằm ngăn chặn sự mất mát của một thế hệ do COVID-19.

Top