Từ khóa: phương thức
  • Phương thức tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức

    Phương thức tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức

    Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Theo đó nghị định gồm 3 chương và 14 điều quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung, hình thức và thẩm quyền thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia thi tuyển vào làm công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

Top