Chờ qua dịch để bắt đầu bình thường mới sẽ không ổn

Chờ qua dịch để bắt đầu bình thường mới sẽ không ổn

Các doanh nghiệp cần lập kế hoạch ứng phó để quản lý khủng hoảng, có phân quyền kiểm soát một cách nhanh chóng kịp thời để hoạt động sản xuất kinh doanh liên...

Top