Công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay - yêu cầu và thách thức

1/8/2021| 11:35

Trước hết là tự làm công tác tư tưởng cho chính mình, đến gia đình, người thân và làm tư tưởng cho Nhân dân ở mọi lúc, mọi nơi, để nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, chủ động ngăn ngừa, phòng chống “tự diễn biến”, trong nội bộ, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng.

cong tac tu tuong trong giai doan hien nay yeu cau va thach thuc
Minh họa

Mặc dù chịu sự tác động phức tạp, bất lợi của diễn biến tình hình chính trị, kinh tế thế giới, đặt ra cho cán bộ làm công tác tư tưởng phải thường xuyên đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục, quan tâm công tác nghiên cứu, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội,... giúp cho công tác tư tưởng ngày càng có chiều sâu, gắn lý luận với thực tiễn và phù hợp với đối tượng hơn. Từ đó, giữ vững ổn định trận địa tư tưởng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Dự báo tình hình trong thời gian tới, chúng ta có nhiều thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đặt ra, đòi hỏi công tác tư tưởng phải có tính chiến đấu cao mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện có hiệu quả phương châm: “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền”. Để thực hiện phương châm trên, phải tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng một cách mạnh mẽ theo hướng:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng, trực tiếp là người đứng đầu phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, người đứng đầu và từng thành viên đối với công tác tư tưởng của Đảng; phải chủ động nắm bắt diễn biến tình hình những vấn đề thời cuộc đang đặt ra liên quan đến đất nước kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng nhận thức trong nội bộ và Nhân dân, tạo sự thông suốt, ổn định về tư tưởng, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Cùng với đó, các cấp ủy thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cả về lý luận và thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nhằm nâng cao nhận thức lý luận, trau dồi bản lĩnh chính trị, năng lực thực tiễn, đạo đức, phong cách và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.

Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh tư tưởng và sự phát triển của đất nước, của từng địa phương, việc đề cao lý tưởng, mục tiêu cách mạng, nắm vững ngọn cờ tư tưởng của Đảng là yêu cầu cơ bản và bức thiết để nâng cao tính chiến đấu của công tác tư tưởng. Qua đó, trang bị cho cán bộ, đảng viên tư duy biện chứng, phương pháp luận khoa học để nhận thức và hành động đúng quy luật khách quan.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng bao giờ cũng bắt đầu từ trang bị lý luận và hệ tư tưởng; đồng thời không ngừng bổ sung, phát triển, đảm bảo tính khoa học, tính hiện thực của Cương lĩnh và đường lối để nâng tầm trí tuệ và sức chiến đấu của Đảng.

Thứ hai, công tác tư tưởng là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, trong đó ngành Tuyên giáo là cơ quan tham mưu trực tiếp trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Do vậy, cần chủ động, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các binh chủng làm công tác tư tưởng, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị, không ngừng đổi mới công tác tư tưởng theo hướng “tích cực, chủ động, gắn lý luận với thực tiễn”, tăng cường “nói đi đôi với làm”, “xây đi đôi với chống”, lấy giáo dục, thuyết phục và nêu gương làm trọng tâm trong tổ chức thực hiện.

Công tác tư tưởng phải xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh chân thực và luôn song hành cùng mọi hoạt động của đời sống xã hội; phải thường xuyên tổng kết thực tiễn, nhất là thực tiễn từ cơ sở; nhạy bén với những chuyển biến, thay đổi nhanh chóng và phức tạp của tình hình, để kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, xử lý các tình huống nảy sinh, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, đảm bảo tính thuyết phục và đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân.

 Đặc biệt, phải quan tâm giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của các địa phương, nguyện vọng chính đáng của người dân, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội; đây chính là chìa khóa để giải quyết các vấn đề tư tưởng, là thực hiện công tác tư tưởng từ gốc rễ.

Trong thời gian tới, công tác tư tưởng của Đảng bộ ngoài yêu cầu nhiệm vụ nặng nề trước bối cảnh tình hình chung, phải tập trung tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ý thức trách nhiệm trước những khó khăn, thách thức, nhất là “nguy cơ tụt hậu xa hơn” so với khu vực, để từ đó tạo nên quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng và sự đồng tâm, hiệp lực của toàn dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu chung.

Để công tác tư tưởng thật sự thuyết phục, hiệu quả, bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân bằng lý lẽ, tâm huyết, kinh nghiệm và bằng thực tiễn cuộc sống, những người làm công tác tư tưởng phải chú trọng giáo dục bằng nêu gương, thể hiện tính gương mẫu về nhân cách, đạo đức, bản lĩnh chính trị, sự kiên định vững vàng; tinh thần trách nhiệm cao trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng của địa phương; nói đi đôi với làm, tốt nhất là thực hiện phươngchâm: nói ít, làm nhiều, nói cụ thể, thiết thực không cao xa, lý luận chung chung, cách nói trúng, nói đúng với từng đối tượng; vừa nói, vừa làm; nói được, làm được, để tạo sự tin cậy của Nhân dân đối với Đảng.

Thứ ba, phát huy cao độ vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên mặt trận tư tưởng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực tham gia làm công tác tư tưởng, xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là người gieo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Trước hết là tự làm công tác tư tưởng cho chính mình, đến gia đình, người thân và làm tư tưởng cho Nhân dân ở mọi lúc, mọi nơi, để nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, chủ động ngăn ngừa, phòng chống “tự diễn biến”, trong nội bộ, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng.

Kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2021), mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao hơn nữa trình độ, trí tuệ, năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ sức tự đề kháng trước những diễn biến phức tạp của tình hình; đồng thời đấu tranh chống lại mọi hoạt động chống phá của kẻ thù, phê phán những tư tưởng lệch lạc, bảo vệ cái đúng, lên án cái sai, định hướng nhận thức cho Nhân dân trước những vấn đề phức tạp, thông tin tiêu cực.

Đặc biệt, cán bộ làm công tác tư tưởng văn hóa phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác nghiêm túc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng để vừa nâng cao nhận thức chính trị, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Top