Sông Moóc Village, a miniature Sapa of Bình Liêu

Sông Moóc Village, a miniature Sapa of Bình Liêu

Sông Moóc Village has been dubbed a "miniature Sa Pa" of the highland commune of Đồng Văn, Bình Liêu District, Quảng Ninh Province thanks to its cool climate...

Top